learn thai with ThaiTrainer111
Deutsch Français Nederlands English

โปรแกรม คือความเหมาะสมสำหรับการเตรียมพร้อม สำหรับหลักสูตรไทย
learn_thai_with_pc

ส่วนสำคัญและลักษณะเด่นของโปรแกรมทั้งหมด
● คุณต้องพิจารณาคำตอบของคุณให้ดีกับคำตอบที่มี ให้ เลือกมากมายประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ ของภาษาไทยที่ ไม่มีในภาษาไทย
● ตัวอย่างประโยคท่ีใช้กับชีวิตประจำวันโดยทั่วไป
● คำศัพทที่มาผสมกันหรือแยกกันได้โดยผ่านทางโฮมเพจ
(เฉพาะผู้ที่มีชื่อในทะเบียนการใช้เท่านั้น)
● ใช้เนื้อที่ความจุน้อยมากในฮารด์ดีสของคุณ
● บทเรียนไวยากรณ์

โปรแกรม คือความเหมาะสมสำหรับการเตรียมพร้อม สำหรับหลักสูตรไทย


ThaiTrainer111ให้คุณได้เรียนรู้ และศึกษาภาษาไทยด้วยวิธีง่ายๆและรวดเร็วอย่าง เป็นอิสระ หลายปีมานี้ อักษรพยัญชนะและไวยากรณ์จะใช้เฉพาะเจ้าของภาษาเท่านั้นนอก จากนั้นยังไม่อาจเปรียบเทียบกับภาษาของเอเชียบางภาษาได้จริงๆแล้วการเรีนยนรู้ ภาษาไทย ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น

ThaiTrainer111จะช่วยให้คุณเรียนรู้ขั้นตอนยากๆทั้งหมดได้เราแปลให้คุณเข้าใจคำต่อคำและการออกเสียงอ ย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา ทำให้คุณสามารถมีประสบการณ์ในการสร้างคำ และเรียนรู้ ไวยากรณ์ของภาษาได้ คุณสามารถทดสอบความก้าวหน้าและ มั่นใจในความรู้ ความสามารถของคุณได้ โดยวิธีการเลือกคำถามที่มีให้เลือกมากมาย คุณสามารถฟังการออกเสียงอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษาและให้ความรู้ สึกที่ดีกับการออกเสียง ของภาษาไทย ทั้งสำเนียงการพูดและการอธิบายต่างๆโดยชาวไทย

ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ข้อกำหนดในการใช้โปรแกรม คุณต้องมี:
Vista, Windows 7, 8, 10

ข้อสังเกตุต่างๆที่สำคัญ
เราได้เลือกสรรค์เอาส่วนที่สำคัญที่ได้รับการพัฒนาแล้วของโปรแกรมนี้เพื่อรับประกันปัญหาในการใช้อย่างเป็นอิ สระ อย่างไรก็ตามมันไม่อาจเป็นไปได้เลยทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้น เราไม่อาจรับประกันได้ว่า ความสำเร็จของโปรแกรมนี้มันจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือว่าถูกต้องทั้งหมดสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาซึ่งเป็นผลจากการใช้โปรแกรมนี้ อย่างไรก็ดีเราจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านจะแจ้งให้เราทราบถึง ข้อผิดพลาดและ ปัญหาที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์และผู้สนับสนุน
ได้รับการรับรองลิขสิทธิ์จดทะเบียนป้องกันการทำเลียนแบบ ของซอฟท์แวร์นี้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือลิขสิทธิ์โดย:

Wantana Software
18/54 หมู่บ้านวันทนา
หมู 13 ต. หนองปรือ
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20260
ประเทศไทย

EMail:
support@thaitrainer111.com

การทำงานต่างๆของโปรแกรม
เพราะว่าทุกตัวอย่างของโปรแกรมการทำงาน เราไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือคู่มือหลังจากที่โปรแกรมเริ่มการทำงานคุณต้องเลือกภาษาที่คุณต้องการและกด วิธีการเรียน เมื่อกด เสร็จแล้ว คุณสามารถเลือก วิธีการถาม เพื่อยืนยันความสามารถของคุณ และตรวจสอบดู ความก้าวหน้าของคุณด้วย อีกทั้งคำถามที่มีให้เลือกมากมายที่ท้าทายให้คุณค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อคุณได้คำตอบที่ถูกต้อง โปรแกรมก็จะถามคำถามต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องคำถามก็จะถาม ซ้ำจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะตั้งคำถามให้โดยไม่เรียงตามลำดับคำถามนี้จะไม่บอกให้คุณรู้ล่วงหน้าและจะไม่เรียงตามลำดับตามค ำตอบที่มีให้ด้วย การบอกเวลา จะมีให้คุณเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือคุณจะเลือกใช้ภาษาพูดที่ใช้พูดกันทั่วไป (คุณควร เลือกเรียนทั้งคู่) และด้วย การนับตัวเลข จริงๆแล้วเราจะสอนตามขั้นตอน

ไวยากรณ์
การแปลให้คำต่อคำเราเลือกเอาแต่คำที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร กับชาวไทย เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง

การออกเสียงในภาษาไทย
เสียง soundtrack ที่คุณสามารถรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และมีความร้สึกที่ดี ของการออกเสียงพูดของภาษาไทย ฟังการออกเสียงจากต้นตำรับชาวไทยโดยตรง และนี่คือเหตุผลของภาษาที่ใช้ทุกวันนี้


Download ThaiTrainer111


Thai educational Software ThaiTrainer111


Lessons001 : Words (illustrated): The first couple of Thai words !
002 : The first couple of Thai words !
003 : Sentences: The first Thai sentences !
004 : Words: Questions and answers
005 : Sentences: Questions and answers
006 : Words: past tense, the present, the future
007 : Sentences: Past, future and present
008 : Words and sentences: Mine, yours, ours
009 : Words: would, could, should
010 : Sentences: would ,should, could
011 : Words: this-that / here-there
012 : Sentences: here-there / this - those
013 : Words: compare
014 : Sentences: compare
015 : Words: justification
016 : Words & sentences: foundation
017 : Words (illustrated): Health and the human body
018 : Words: Health and the human body
019 : Sentences: Health + the human body
020 : Words (illustrated): At the restaurant
021 : Words: At the restaurant
022 : Sentences: At the restaurant
023 : Words (illustrated): The traffic
024 : Words: The traffic
025 : Sentences: The traffic
026 : Words (illustrated): Shopping / clothing
027 : Words: Shopping / clothing
028 : Sentences: Shopping / Clothing
029 : Words (illustrated): at the hotel
030 : Words: at the hotel
031 : Sentences: at the hotel
032 : Words: telephone conversations
033 : Sentences: telephone conversations
034 : Words: private conversations
035 : Sentences: private conversations
036 : Words: intensify the meaning of adjectives
037 : Words: superlatives
038 : Words: from adjective to noun
039 : Words: first, second, third...
040 : Piecemeal words
041 : Words: family, friends, neighbors etc...
042 : Words: human feelings and qualities 1
043 : Words (illustrated): fruits
044 : Words (illustrated): nature
045 : Words (illustrated): plants
046 : Words (illustrated): domestic animals
047 : Words (illustrated): wild animals
048 : Words (illustrated): birds
049 : Words (illustrated): insects
050 : Words: concepts related to nature and houses
051 : Words (illustrated): house
052 : Words (illustrated): living room
053 : Words (illustrated): bedroom
054 : Words (illustrated): office
055 : Words (illustrated): bathroom
056 : Words (illustrated): kitchen
057 : Words (illustrated): other rooms
058 : Words (illustrated): workroom
059 : Words (illustrated): at school
060 : Words: at school
061 : Words: at work
062 : Words (illustrated): at the bank
063 : Words: at the bank
064 : Sentences: at the bank
065 : Words (illustrated): at the post office
066 : Words: at the post office
067 : Sentences: at the post office
068 : Words: Ask a question
069 : Sentences: Ask a question
070 : Words: reproach, excuses, and apologies
071 : Sentences: reproach, excuses, and apologies
072 : Words: ask the way to...
073 : Sentences: ask the way to ...
074 : Words: at the police station
075 : Sentences: at the police station
076 : Words (illustrated): The Thai cuisine
077 : Words (illustrated): foodstuff
078 : Words (illustrated): vegetables and spices
079 : Words (illustrated): colors
080 : Words: important adjectives
081 : Words: the days and other time-related words
082 : Words: the months
083 : Words: the adverbs
084 : Thai-Consonants (illustrated)
085 : Thai-Vowels
086 : Thai-Signs of tone and apostrophes
087 : Traditional Thai numbers
088 : Words: human feelings and qualities 2
089 : Sayings
090 : Words: similarities in the tones


© by Wantana Software